Download HOCMAI.VN: 36,000+ bài giảng cho học sinh lớp 1-12 1.3.8 APK Unlocked

Download HOCMAI.VN: 36,000+ bài giảng cho học sinh lớp 1-12 1.3.8 APK Unlocked

App Information of HOCMAI.VN: 36,000+ bài giảng cho học sinh lớp 1-12

Description of HOCMAI.VN: 36,000+ bài giảng cho học sinh lớp 1-12

I. HOCMAI.VN – Cổng học trực tuyến lớn nhất dành cho học sinh Việt Nam
Trong 12 năm qua, Hocmai.vn đã liên tục được cập nhật, cải tiến với mục tiêu đáp ứng tối đa nhu cầu cá nhân hóa học tập của học sinh Việt Nam:
– Một là: Trang bị, bồi dưỡng kiến thức phổ thông
Hocmai.vn cung cấp các sản phẩm giúp học sinh tự trang bị hệ thống kiến thức từ nền tảng tới nâng cao, thành thạo phương pháp và kĩ năng môn học. Từ đó, người học có thể cải thiện tinh thần và khả năng học tập, đạt điểm số cao trong các bài kiểm tra, bài thi định kì hoặc các kì thi đánh giá năng lực học tập khác và hoàn thiện học vấn phổ thông.
– Hai là: Giúp học sinh đạt thành tích cao các kì thi chuyển cấp
Hocmai.vn cung cấp các sản phẩm với lộ trình ôn thi toàn diện, bài bản theo từng giai đoạn. Qua đó, học sinh có thể tự định hướng và nắm được cách ôn thi phù hợp với lực học của bản thân và đạt mục tiêu điểm số trong các kì thi tuyển chuyển cấp và kì thi THPT quốc gia hàng năm.

Trên cơ sở áp dụng các công nghệ tiên tiến và nghiên cứu thói quen học tập thực tế của học sinh, chúng tôi xây dựng Hocmai.vn với:
1. Hệ thống bài giảng video
– Các video bài giảng được sắp xếp theo lộ trình học tập khoa học, giúp học sinh tự định hướng và kiểm soát được tiến độ học tập của bản thân
– Thời lượng video bài giảng hợp lí, giúp học sinh dễ dàng lên kế hoạch học tập phù hợp với lịch trình cá nhân
2. Ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra, đề đánh giá năng lực
– Hệ thống bài tập chuẩn hóa đi kèm dưới mỗi video bài giảng giúp người học rèn luyện kiến thức đã học
– Hệ thống kiểm tra, đánh giá năng lực sau mỗi chuyên đề giúp người học có thể tự đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức
– Hệ thống đề tự luyện và các đề thi thử miễn phí với hơn 200,000 câu hỏi trắc nghiệm liên tục được cập nhật, bổ sung
3. Thư viện học liệu miễn phí
Gần 10,000 tài liệu PDF sưu tầm được cung cấp hoàn toàn miễn phí, đa dạng từ các kiến thức tới đề thi, đề kiểm tra
4. Tính năng thảo luận
Nếu thắc mắc về nội dung bài giảng, bài tập, đề kiểm tra, học sinh có thể đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp kiến thức 247 dưới mỗi bài giảng và được giải đáp trong vòng 30 phút bởi đội ngũ chuyên môn.
5. Ghi chép phân tích về tình hình học tập
Quá trình học tập của học sinh sẽ được theo dõi trên học bạ trực tuyến và thông báo thường xuyên qua email:
– Email nhắc nhở học tập định kì
– Email thông báo kết quả kiểm tra
– Email thống kê về quá trình học tập và ra lời khuyên học tập
6. Cập nhật tin tức và kết nối cộng đồng
Diễn đàn HOCMAI, Facebook fanpage và các kênh YouTube được liên kết, giúp mở rộng tính năng thảo luận và tạo điều kiện cho học sinh kết nối, tạo thành cộng đồng học tập trực tuyến.

II. Giới thiệu về Hệ thống Giáo dục HOCMAI và website Hocmai.vn
Tháng 03/2007, Hệ thống Giáo dục HOCMAI được thành lập, mở ra khái niệm “học trực tuyến” vẫn còn mới mẻ với học sinh Việt Nam. Trải qua chặng đường 12 năm hình thành và phát triển đến nay, HOCMAI là đơn vị dẫn đầu trong việc cung cấp các dịch vụ giáo dục trực tuyến cho học sinh phổ thông trên toàn quốc.

Với hàng trăm khóa học, hàng chục nghìn bài giảng trực tuyến cùng với đội ngũ gần 200 giáo viên nổi tiếng, mỗi năm, HOCMAI giúp hàng trăm nghìn học sinh tiến bộ vượt trội và chinh phục ước mơ vào các trường phổ thông, trường đại học hàng đầu.

Đi cùng sự hình thành và phát triển của Hệ thống Giáo dục HOCMAI từ những ngày đầu là website Hocmai.vn. Ra mắt chỉ sau 1 tháng thành lập HOCMAI, website Hocmai.vn đã trở thành trường học trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Trong bối cảnh những năm đầu internet còn bị nhiều định kiến, Hocmai.vn đã dần chứng minh vai trò của mình, vượt qua rào cản về xã hội và thực hiện tầm nhìn cải tiến nền giáo dục đến nay Hocmai.vn tự hào là cổng học tập trực tuyến lớn Việt Nam với hơn 3.7 triệu thành viên.

Để giúp học sinh phổ thông Việt Nam dễ dàng tiếp cận hơn tới những bài giảng chất lượng, Hệ thống Giáo dục HOCMAI phát triển ứng dụng HOCMAI.VN. Từ nay, các bạn đã có thể truy cập nhanh hàng nghìn bài giảng trực tuyến ngay trên thiết bị di động cá nhân.
I. HOCMAI.VN – The largest online learning portal for Vietnamese students
Over the past 12 years, Hocmai.vn has been continuously updated and improved with the aim of meeting the learning needs of Vietnamese students to maximize:
– One is: Equipping and fostering common knowledge
Hocmai.vn provides products to help students equip themselves with the knowledge system from foundation to advanced level, proficiency in method and subject skills. From there, learners can improve their morale and ability to study, achieve high scores in tests, periodic exams or other assessments of academic competency and perfect general education.
– Second: Help students achieve high results in the transition exam
Hocmai.vn provides products with comprehensive exam review roadmap, methodical in each stage. Thereby, students can orient themselves and master how to prepare for the exam in accordance with their own learning ability and achieve the target of scores in the entrance exam and national high school exam every year.

On the basis of applying advanced technologies and studying students’ practical study habits, we build Hocmai.vn with:
1. Video lecture system
– The video lectures are arranged according to the science learning roadmap, helping students guide themselves and control their own learning progress
– Reasonable lecture video time, helps students easily plan learning in accordance with the personal schedule
2. Question bank, test questions, performance evaluation questions
– Standardized exercise system accompanying each lecture video helps learners to practice what they have learned
– The system of testing and assessing competence after each topic helps learners to self-assess the level of acquiring knowledge
– The system of self-practice questions and free practice exams with more than 200,000 multiple-choice questions is constantly updated and supplemented
3. Library of free learning materials
Nearly 10,000 collected PDF documents are provided completely free of charge, ranging from knowledge to exam questions and tests
4. Discussion feature
If students have questions about the content of lectures, exercises, and tests, students can ask questions in the Knowledge and Answers section 247 under each lecture and be answered within 30 minutes by professional staff.
5. Analytical notes on learning situation
Students’ academic progress will be monitored on the online transcript and regularly notified by email:
– Email recurring learning reminders
– Email notification of test results
– Email statistics about the learning process and the study advice
6. Stay informed and connect with the community
HOCMAI forums, Facebook fanpage and associated YouTube channels help expand the discussion and facilitate students to connect, forming an online learning community.

II. Introduction about HOCMAI Education System and Hocmai.vn website
In March 2007, HOCMAI Education System was established, opening up the concept of “online learning” which is still new to Vietnamese students. Over the past 12 years of establishment and development, HOCMAI is a leader in providing online education services for high school students nationwide.

With hundreds of courses, tens of thousands of online lectures and a team of nearly 200 famous teachers, every year, HOCMAI helps hundreds of thousands of students make outstanding progress and conquer their dreams of going to high schools and schools. top university.

Accompanying the formation and development of HOCMAI Education System from the early days is Hocmai.vn website. Launched just after 1 month of HOCMAI establishment, website Hocmai.vn has become the first online school in Vietnam. In the context of the early years of internet is still many prejudices, Hocmai.vn has gradually proved its role, overcome social barriers and implemented the vision of improving education so far Hocmai.vn is proud to be Vietnam’s largest online learning portal with over 3.7 million members.

In order to help Vietnamese high school students more easily access to quality lectures, the HOCMAI Education System has developed the HOCMAI.VN application. From now on, you have instant access to thousands of online lectures right from your mobile device.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *