Download Kalorické tabulky – hubnutí a počítání kalorií 3.3.84 APK MOD Full Unlimited

Download Kalorické tabulky – hubnutí a počítání kalorií 3.3.84 APK MOD Full Unlimited

Description of Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií

Mějte přehled o své stravě a pohybu s aplikací Kalorické tabulky.

Kalorické tabulky umožňují každodenní evidenci energetického příjmu a energetického výdeje pomocí záznamu všech snědených potravin a provedených fyzických aktivit do jídelníčku. Aplikace nabízí výpočet doporučené energetické bilance v kaloriích (kcal) nebo v kilojoulech (kj).

Hubnutí, nabírání svalů, nebo jakákoli dieta může být efektivnější, když si uživatel hlídá denní příjem, výdej a výživové hodnoty. Kalorické tabulky vás naučí, jak zhubnout a jíst zdravě bez radikálního omezení, striktní diety, nebo hladovění.

Přehledný jídelníček

Celá aplikace pro zdravé hubnutí je česky. Umožňuje zapisovat jídelníček, počítat kalorie v jídle, kontrolovat nutriční hodnoty v potravinách,, atd. Denně si zapisujte jídelníček, ukládejte si svá oblíbená jídla nebo recepty.

Databáze potravin

Aplikace využívá denně aktualizovanou databázi energetických a nutričních hodnot potravin dostupných v ČR. Snědené potraviny lze ukládat i pomocí skenování čárového kódu na jejich obalu.

Inspirativní recepty s nutričními hodnotami

Najdete zde recepty od blogerů i uživatelů. Uvidíte jakou mají kalorickou hodnotu i to, jaké obsahují nutrienty. Recepty si můžete prohlédnout a jedním kliknutím si je vložíte do svého jídelníčku.

Propojení se sportovními aplikacemi

Kalorické tabulky lze propojit s dalšími sportovními aplikacemi (Google Fit, Samsung Health a Garmin). Díky tomu bude zapisování ještě rychlejší a snadnější.

Sledujte průběžně svou váhu i míry

Kalorické tabulky vám pomohou hlídat si váhu, sledovat míry jako obvod pasu, procenta tuku v těle a celkově si kontrolovat statistiky.

Praktický přenosný pomocník

Aplikace se stane vaším přenosným deníkem potravin, aktivit a sledovaných údajů při zdravém hubnutí, dietě, sportu. Využijete ji také ke kontrole nutričních hodnot v potravinách, získáte informace o vitamínech, minerálech nebo éčkách.

Premium předplatné

Premium předplatné vám odstraní reklamy v celé aplikaci. Nabídne možnost sledovat cukry, sůl, vápník, nasycené mastné kyseliny a PHE. Ukáže podrobnou analýzu jídelníčku za libovolné období. Navíc zde najdete ukázkové jídelníčky reálných uživatelů, kterým se podařilo zhubnout – Jídelníčky úspěšných.

Aplikace potřebuje pro svoji činnost připojení k internetu. Uložená data jsou přístupná i pomocí webové verze na stránkách KalorickeTabulky.cz. Jídelníček sestavený pro sebe, pro klienta nebo pro lékaře je uživatelům tedy vždy k dispozici.

Verze pro chytré hodinky (Wear OS) umožňuje sledovat zapsané hodnoty. Pro její běh je potřeba mít mobilní aplikaci.
Keep track of your diet and movement with the Caloric Table app.

Caloric tables allow daily recording of energy intake and energy expenditure by recording all eaten foods and physical activities performed in the diet. The application offers a calculation of the recommended energy balance in calories (kcal) or kilojoules (kj).

Losing weight, gaining muscle, or any diet can be more effective when the user watches for daily intake, delivery, and nutritional value. Caloric tables will teach you how to lose weight and eat healthy without radical restriction, strict diet, or starvation.

Well-arranged menu

The whole application for healthy weight loss is Czech. It allows you to write down your diet, count your calories in your meals, control your nutritional values ​​in foods, etc. Write down your diet every day, save your favorite foods or recipes.

Food database

The application uses a daily updated database of energy and nutritional values ​​of food available in the Czech Republic. Food can also be eaten by scanning a barcode on its packaging.

Inspirational recipes with nutritional values

You will find recipes from bloggers and users. You will see the caloric value of nutrients. You can view the recipes and put them in your diet with one click.

Interconnection with sports applications

Calorie tables can be linked to other sports applications (Google Fit, Samsung Health and Garmin). This will make writing faster and easier.

Keep an eye on your weight and measure

Calorie Tables help you keep track of weight, track rates like waist circumference, body fat percentage, and overall statistics.

Practical portable helper

The app will become your portable diary of food, activities, and tracking data for healthy weight loss, diet, sports. You can also use it to control the nutritional value of foods, get information about vitamins, minerals, or age.

Premium subscription

Premium subscription will remove your ads throughout the app. It will offer the possibility to monitor sugars, salt, calcium, saturated fatty acids and PHE. Shows a detailed diet analysis for any period. In addition, you will find sample menus of real users who have managed to lose weight – Menu successful.

The application needs an internet connection for its activity. The saved data is also accessible via the web version on KalorickeTabulky.cz. Therefore, a diet set up for yourself, for a client or for a doctor is always available to users.

The Wear OS version allows you to track your recorded values. You need a mobile application to run it.
– opravy drobných chyb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *