Download SpeedSMS – SMS Marketing 1.6 APK MOD Unlimited Cash

Download SpeedSMS – SMS Marketing 1.6 APK MOD Unlimited Cash

App Information of SpeedSMS - SMS Marketing

Description of SpeedSMS - SMS Marketing

1. Download app SpeedSMS – SMS Marketing
2. Đăng ký một tài khoản miễn phí ngay trên app hoặc truy cập http://speedsms.vn
3. Tích hợp với SpeedSMS API để gửi sms hoặc gửi sms sử dụng SpeedSMS dashboard tại địa chỉ: http://connect.speedsms.vn
4. Hỗ trợ gửi và nhận tin nhắn thông qua HTTP API
5. Thông báo delivery status report

Tham khảo tài liệu tích hợp và download code mẫu tại địa chỉ: http://speedsms.vn/sms-api/

SpeedSMS – SMS Marketing cho phép bạn gửi và nhận tin nhắn tới khách hàng một cách dễ dàng và nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.
1. Download the app SpeedSMS – SMS Marketing
2. Sign up for a free account directly on the app or visit http://speedsms.vn
3. Integration with SpeedSMS API to send sms or send sms using SpeedSMS dashboard at: http://connect.speedsms.vn
4. Support for sending and receiving messages via HTTP API
5. Notification delivery status report

Refer to the documentation and download the sample code integrated at: http://speedsms.vn/sms-api/

SpeedSMS – SMS Marketing allows you to send and receive messages to customers easily and quickly, saving time.
– Thiết lập độ trễ khi gửi sms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *